BØRN I SKOLEN

KAN IKKE SIGE OP

Jeg er cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning.


Jeg brænder for at gøre en forskel i skolen. Børn, unge og professionelle tilbringer mange timer i skole/uddannelse, og for særligt eleverne bliver det derfor vigtigt, at de kan se en mening med deres deltagelse i skolen. For de kan ikke ”sige op”, som vi voksne kan gøre det, hvis arbejdet på en arbejdsplads ikke giver mening for os. Til gengæld er børn og unge i større eller mindre grad tvunget til at være i skolen hver dag i ti år – ca. 12.000 timer – selv hvis det ikke giver mening for dem. Og det er ganske vigtigt, at vi tager denne præmis hos børnene alvorligt, fordi konsekvenserne ikke bare er etisk uforsvarlige over for disse børn, men kan få problematiske konsekvenser. Såvel individuelt som samfundsmæssigt.


Som skole- og uddannelseskonsulent giver jeg redskaber til elever, lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – lærere og elever.

“INDDRAG BØRNENE
SOM EN DEL AF LØSNINGEN

OG IKKE KUN SOM EN DEL

AF PROBLEMET”
LAILA LAGERMANN


HVAD TILBYDER JEG?

Workshops

Kurser

Foredrag

Sparring

Supervision

Projektevaluering


HVAD GØR JEG?

Jeg trækker på forskning og forankrer den i praksis.


Jeg formidler både mundtligt og skriftligt og præsenterer altid den nyeste viden på området.


MINE PUBLIKATIONER

Her kan du finde mine publikationer og andre forskningsaktiviteterLAILA LAGERMANN

De primære områder for mine bidrag:


Baseret på min og anden forskning er bidragene særligt knyttet til

//  In- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen

//  Skolefravær og skolekultur

//  Marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk

     minoritetsbaggrund

//  Motivation og trivsel i skolen

//  Betydningen af positive lærer-elev-relationer

//  Stress og uddannelsesresiliens blandt unge i gymnasiet.


Formidlingen af min forskning, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og rådgivning/ supervision.


I efteråret 2017 fuldførte jeg grunduddannelsen som Åben & Rolig instruktør, hos Center for Psykisk Sundhedsfremme – en uddannelse som er godkendt under Dansk Psykologforenings Specialiseringsgrad i Psykoterapi. Det betyder, at jeg nu også tilbyder meditationsbaserede kurser i stresshåndtering og stressreduktion til både unge og voksne. Kontakt mig for nærmere info.

       

RELATIONER

RESPEKT

RUMMELIGHED

PRAKTIKER

OG FORSKER

Som uddannet lærer har jeg erfaring fra alle klassetrin i almenskolen og som lærer i forskellige københavnske skole- og dagbehandlingstilbud, heriblandt Den Gule Flyver på Nørrebro, hvor jeg underviste unge i alderen 15-20 år, der ikke kunne rummes i den almindelige skole.


Det var særligt disse kropsliggjorte erfaringer fra arbejdet med børn og unge i praksis, der ledte til en antagelse om, at der er noget ved skolen, der gør det vanskeligt for bestemte elever at opnå anerkendelse i skolen, og som gjorde, at jeg søgte tilbage til studierne i 2004 for at læse en kandidat i pædagogisk psykologi. Hvad det mere konkret handlede om for disse elever, og hvordan man som professionel kan gribe det an, blev på den baggrund den røde tråd igennem min kandidatuddannelse på DPU.


I 2014 forsvarede jeg min Ph.d.-afhandling, der omhandlede en særlig gruppe af elever, nemlig elever med minoritetsetnisk baggrund i skolen. Jeg besluttede meget tidligt i processen med afhandlingsarbejdet at lade de unges perspektiver og fortællinger være styrende for analysearbejdet i et forsøg på at lægge netop deres stemmer til forgrund

i afhandlingen og dermed i en debat, der ofte forsømmer inddragelsen af netop de unge.


På baggrund af min Ph.d.-afhandling, samt min forskning iøvrigt inden for udannelses- og ungdomsforskning, har jeg efterfølgende udgivet en række publikationer. Disse er alle at finde under fanen "Mine publikationer" her på siden.

 

Laila Lagermann . info@lailalagermann.dk . 2211 4365

 

Ikonet:
- symboliserer den unge altid i samspil med de
professionelle på/uddannelsesstedet.

Afhængigt af skolens kultur og (dermed) af de professionelles åbenhed, rummelighed, forståelse og inddragelse af den unge, oplever den unge sig mere eller mindre inkluderet/ekskluderet og kan dermed stå mere eller mindre ude, inde eller på kant af skolen/uddannelsen.

Den sorte form symboliserer skolen/uddannelsesstedet, der med sin åbne og organiske form altid er i bevægelse. Den brune form - ligeledes organisk og altid i konstant tilblivelse - symboliserer det unge menneske i, på kanten af eller ude af skolen. Begge dele formet af/vævet sammen med såvel det vi kan se (det farvede), som det, vi ikke kan se omkring dem (det hvide)

unsplash